Land and property for sale Italy Friuli-Venezia Giulia-Pordenone-Pordenone-149000.00 euro - www.house-yes.com

For sale in Valvasone Arzene - Pordenone - Friuli-Venezia Giulia - Asking price : 149000.00 euro


#Cottage #forsale #sale #asking #price #149000.00 #euro in #italy #Friuli-Venezia Giulia #Valvasone Arzene #Pordenone